Thursday, July 21, 2011

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA MODEL

Incheiat si inregistrat sub nr._____/_________ in registrul general de evidenta a salariatilor*)

A. Partile contractului:

Angajator, persoana juridica, _________________________________________ cu sediul in ________________, str. _____________________ nr._________, judetul/sectorul ______________, cod fiscal _____________, telefon __________, reprezentata legal prin ____________________ in calitate de __________________

si

Salariatul/salariata – dl/dna _____________ domiciliat/domiciliata in localitatea ________________, str. __________________, nr. _______, judetul ____________ posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ______, nr. __________, eliberat/eliberata de _________________, la data de ___________, CNP___________________, permis de munca seria ________, nr. ___________ din data __________________

Am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

B. Obiectul contractului: ______________________________________

  1. Durata contractului:

a) nedeterminata, salariatul/salariata ______________________ urmand sa inceapa activitatea la data de ________________;

b) determinata, de __________ luni pe perioada cuprinsa intre data de ________ si data de ________________/ pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.

D. Locul de munca:

1. Activitatea se desfasoara la __________________

2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel: _________________________________________________________________

E. Felul muncii:

Functia/meseria ____________________ conform Clasificarii ocupatiilor din Romania

F. Atributiile postului:

Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca *)

G. Conditii de munca:

1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.

2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite speciale de munca, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

A. Durata muncii:

1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ___ ore/zi,___ore/saptamana.

a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ________(ore zi / ore noapte)

b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern / contractului colectiv de munca aplicabil.

2. O fractiune de norma de _____ ore/zi (cel putin 2 ore/zi), _____ ore/saptamana.

a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ___ (ore zi/noapte)

b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.

c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

B. Concediul:

Durata concediului anual de odihna este de _______ zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).

De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ________________.

C. Salariul:

1. Salariul de baza lunar brut este de _______________lei.

2. Alte elemente constitutive:

a) sporuri __________________

b) indemnizatii ______________

c) alte adaosuri ______________

3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ________________

K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:

a) echipament individual de protectie ______________________

b) echipament individual de lucru _________________________

c) materiale igienico-sanitare ____________________________

d) alimentatie de protectie ______________________________

e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca ___________

L. Alte clauze:

a) perioada de proba este de ___________________

b) perioada de preaviz in cazul demisiei este de ____________ zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca.

c) perioada de preaviz in cazul concedierii este de ______ zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca.

No comments:

Post a Comment